Aprenentatge basat en projectes (ABP) a ESO

Amb l’objectiu de dur a terme aquesta metodologia, l’Escola Vedruna Berga ha implantat, des de l’any 2014,  un projecte propi a l’etapa de primària basat en espais d’aprenentatge i ara es proposa el repte de donar continuïtat a aquest gir pedagògic a l’etapa de l’ESO. Aquest projecte es basa en una combinació entre el treball curricular, en el qual els continguts es treballen per matèries; el treball per competències, quan es proposen activitats, dins les matèries, que pretenen treballar determinades habilitats dels alumnes; i el treball per projectes, íntegrament basat en el treball de les competències i habilitats dels alumnes, en què l’alumnat és el centre d’un aprenentatge sense límits curriculars i en què els coneixements s’assoleixen de forma significativa. És precisament en el treball per projectes en què l’escola Vedruna Berga posa i posarà un gran èmfasi en els propers anys. L’objectiu d’aquesta metodologia és dotar als alumnes d’aquelles habilitats i recursos que els permeti desenvolupar-se favorablement en la incerta i imprevisible societat del futur.

TREBALL CURRICULAR

Es manté, amb un menor pes específic, una estructura tradicional basada en la realització de matèries instrumentals, matèries comunes, matèries optatives i agrupaments flexibles.

TREBALL PER COMPETÈNCIES

L’escola, dins dels continguts de les matèries, introdueix activitats encaminades a ajudar a desenvolupar les competències dels alumnes, però aquestes es veuen limitades per la pròpia estructuració dels continguts en matèries. Un treball global i real de les competències dels alumnes, que reverteixi en millorar les seves habilitats reals, requereix un nou mètode de treball. Aquest mètode ens l’ofereix el treball per projectes.

TREBALL PER PROJECTES

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia educativa que integra:

  • Contingut curricular interdisciplinari obert i no establert prèviament.

  • Pràctiques educatives que fomenten l’aprenentatge significatiu a partir de la pròpia experiència, on l’alumne/a ha d’aprendre a resoldre problemàtiques reals tot afrontant reptes quotidians.

  • L’alumne/a com a protagonista del seu propi aprenentatge.

  • Una combinació de metodologies de treball individual i cooperatiu.

  • Una avaluació contínua durant tot el projecte.

  • Un projecte que parteix d’un repte inicial  que culmina amb un producte final.


Vedruna Berga aposta per aquesta nova metodologia introduint el treball per projectes de forma progressiva, amb l’objectiu que, el curs 2020-2021 estigui totalment assentada al centre.

TIPUS DE PROJECTES

Es porten a terme dos tipus de projectes a l’etapa d’ESO: projectes lingüístics i projectes interdisciplinaris.

  • El projecte lingüístic integra la llengua catalana i castellana i pretén treballar simultàniament aquells continguts i competències bàsiques comunes a ambdues llengües. Això permet que es puguin destinar hores a realitzar altres activitats per treballar amb més profunditat i amb nous formats les competències lingüístiques i comunicatives, les TIC i fomentar l’hàbit i el gust per la lectura.
  • El projecte interdisciplinari es basa en un treball transversal de totes les matèries amb continguts no establerts prèviament i generats a partir de les inquietuds personals de cada alumne/a en el si dels projectes. És en aquest tipus de treball a l’etapa de secundària en què Vedruna Berga, com hem dit anteriorment, vol posar un èmfasi especial.


També et pot interessar...